Ngoại khóa

Học kỳ khoa học với nhà khoa học tí hon
Khai giảng: 15/06/2016
Tổng kết: 30/08/2016

CHI TIẾT

Sân chơi Khoa học Cuối tuần
Khai giảng: 01/01/2016
Tổng kết: 31/12/2017

CHI TIẾT

Ngày hội Trải nghiệm Khoa học
Khai giảng: 01/01/2016
Tổng kết: 31/12/2017

CHI TIẾT

Khoa học đến trường
Khai giảng: 01/01/2016
Tổng kết: 31/12/2017

CHI TIẾT

Sân chơi Trí thức Khoa học Trẻ tình nguyện
Khai giảng: 01/01/2015
Tổng kết: 31/12/2017

CHI TIẾT

Sân chơi Khoa học Vui
Khai giảng: 01/01/2005
Tổng kết: 31/12/2017

CHI TIẾT